Organy Spółki oraz osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Spółki są:  Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd.

Kompetencje i uprawnienia organów Spółki określa Statut Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Skład Rady Nadzorczej CSRG S.A.
Bartosz Pelk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Stec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Czyż – Sekretarz Rady Nadzorczej
Iwona Malinowska – Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu CSRG S.A.
Mirosław Bagiński – Prezes Zarządu
Jerzy Krótki – Wiceprezes ds. Technicznych
Krzysztof Kubera – Wiceprezes ds. Ekonomiki i Finansów

Prokurenci (prokura łączna)
Grażyna Koncowicz
Grzegorz Włosiński

Prokurent w ramach prokury łącznej (łącznie z Członkiem Zarządu CSRG S.A.) posiada umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jak również do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

Reprezentacja Spółki
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

Rejestr zmian treści
Wydrukuj treść

Przeglądasz poprzednią wersję, z dnia 31 lipca 2018 o 07:23:31. Porównaj zmiany z aktualna wersja.